Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Deja Voet B.V.

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Deja Voet B.V. en een cliënt waarop Deja Voet B.V. deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 1. Diensten
  Deja Voet B.V. zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
 1. Afspraken
  Behandelingen vinden uitsluitend op afspraak plaats. Afspraken kunnen mondeling of via de online agenda op de website worden gemaakt. De cliënt dient bij verhindering van een afspraak deze zo spoedig mogelijk – uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Deja Voet B.V. door te geven. De afmelding kan per e-mail geschieden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, dan mag Deja Voet B.V. 100% honorarium voor de gereserveerde tijd aan cliënt doorberekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, dan mag Deja Voet B.V. de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij verhindering van de afspraak door Deja Voet B.V., dient deze annulering zo spoedig mogelijk aan de cliënt te zijn doorgegeven, doch uiterlijk 24 uur van tevoren.Bij verhindering door overmacht hoeven beide partijen zich niet aan bovenstaande verplichtingen te houden. Overmacht omvat datgene wat de Wet en jurisprudentie daarover zegt.
 1. Tarieven en betaling
  Deja Voet B.V. vermeldt alle tarieven van behandelingen op de website van Deja Voet B.V.. De gemelde tarieven zijn inclusief btw. Aanbiedingen zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de instrumentele behandeling en eventuele producten, contant of per pin betaling te voldoen. In uitzonderingen waarbij sprake is van onvoorziene omstandigheden, mag de cliënt de factuur per overboeking betalen. De cliënt stelt zich hiermee verplicht om de factuur per omgaande doch uiterlijk binnen 7 dagen over te maken aan Deja Voet B.V. Bij in gebreke blijven van betaling, kan Deja Voet B.V. na de verlooptijd van factuur en aanmaning, het openstaande bedrag ter incasso te stellen aan een deurwaarder. De hieruit vloeiende kosten komen zullen geheel voor rekening van de client komen.
 1. Personeel in de praktijk
  Indien Deja Voet B.V. dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk acht, dan heeft zij het recht om zonder overleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers.
 1. Werkwijze, persoonsgegevens & privacy
  Voorafgaand aan de eerste behandeling vindt een anamnese plaats. Hierbij wordt gekeken of er sprake is van eventuele gezondheidsproblemen en wordt de reden van de afspraak met u doorgenomen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid om de juiste en volledige gegevens m.b.t. ziektes, aandoeningen en allergieën te geven. Op deze manier kan vooraf worden beoordeeld of er sprake is van een contra-indicatie en kunt u mogelijk doorverwezen worden naar een podotherapeut, huisarts of medisch specialist. Bij het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens is Deja Voet B.V. niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van de behandeling. De persoonlijke gegevens worden door Deja Voet B.V. opgenomen in een geautomatiseerd systeem en behandelt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Uw persoonlijke en medische gegevens worden uiteraard nimmer aan derden verstrekt. Gegevens kunnen uitsluitend met toestemming van de cliënt ter beschikking worden gesteld aan andere disciplines zoals huisarts of medisch specialist. De cliënt heeft te allen tijde recht op inzicht in de eigen behandelgegevens.
 1. Geheimhouding
  Deja Voet B.V. verplicht zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt verteld tijdens een behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Deja Voet B.V. verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.
 1. Aansprakelijkheid
  Deja Voet B.V. kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade, van welke aard dan ook, die is ontstaan doordat cliënt onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding.
 1. Beschadiging en diefstal
  Deja Voet B.V. is niet verantwoordelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke eigendommen die door cliënt zijn meegenomen naar de praktijk. Deja Voet B.V. zal zorgvuldig met uw eigendommen omgaan. Deja Voet B.V. is verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid en is aangesloten bij de geschillencommissie via de brancheorganisatie Provoet. Deja Voet B.V. heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Deja Voet B.V. meldt diefstal bij de politie.
 1. Garantie
  Deja Voet B.V. geeft één week (zeven dagen) garantie op de behandeling en op de producten. Deze garantie komt te vervallen indien:
  • de cliënt de adviezen niet heeft opgevolgd
  • De cliënt de verwijzing naar de andere zorg discipline niet heeft opgevolgd.
  • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing of aanwijzingen heeft gebruikt.
 1. Klachten
  Indien een cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen zeven dagen, schriftelijk worden gemeld aan Deja Voet B.V. Deja Voet B.V. dient de cliënt binnen zeven dagen na ontvangst van de schriftelijke klacht, een adequaat antwoord te geven. Indien de klacht gegrond is dan zal Deja Voet B.V. de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Indien Deja Voet B.V. en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen dan kan de cliënt het geschil voorleggen aan de Geschillencommissie.
 1. Gedrag
  De cliënt dient zich in de praktijk volgens de algemeen aanvaarde normen te gedragen. Indien een cliënt na waarschuwing, onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Deja Voet B.V. het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te ontzeggen zonder opgaaf van redenen.
 1. Recht
  Op welke overeenkomst tussen Deja Voet B.V. en cliënt is het Nederlands recht van toepassing. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend